Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z ujęcia w Krynkach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach informuje, iż w badanych próbkach pobranych z ujęcia wody w Krynkach oraz wodociągu opartego na tym ujęciu zaopatrującym miejscowość Krynki oraz Brody ulice: Radomska do mostu na rzece Kamiennej, Starachowicka, Ostrowiecka, Jarzębinowa, Jaśminowa, Leszczynowa, Zielna, St. Staszica, Apteczna, Lipowa, Parkowa stwierdzono ponadnormatywną zawartość azotanów odpowiednio 51,2 mg/l oraz 51,9 mg/l przy dopuszczalnej wartości określonej na 50 mg/l. Pod względem mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom.

Zalecana przez Światową Organizację Zdrowia maksymalna wartość azotanów w wodzie do spożycia została ustalona na 50 mg/l w celu ochrony niemowląt karmionych z butelki przed methemoglobinemią. Niemowlęta karmione z butelki do 3 miesiąca życia są w grupie zwiększonego ryzyka ze względu na wysokie spożywanie wody w stosunku do masy ciała, przy jednoczesnym wczesnym etapie rozwoju. W celu ograniczenia ryzyka odradza się przygotowywania posiłków dla niemowląt z użyciem wody   z ponadnormatywną zawartością azotanów. W pozostałych przypadkach woda może być używana bez ograniczeń, nie jest to jednak wskazane w długich okresach czasu. Woda może być używana bez ograniczeń w celach spożywczych (z wyjątkiem noworodków), mycia zębów, mycia naczyń, mycia warzyw i owoców, kąpieli noworodków.

Zobowiązano Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach do przedstawienia harmonogramu prac naprawczych oraz na czas trwania postępowania administracyjnego zapewnienia odbiorcom posiadającym dzieci w wieku niemowlęcym karmionym z butelki zastępczego źródła wody odpowiadającej warunkom Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Nadzór sanitarny nad jakością wody został wzmożony o cotygodniowy monitoring jakości wody w zakresie azotanów oraz mikroorganizmów. W przypadku pogorszenia jakości wody, lub doprowadzenie jej jakości do zgodnej z wymaganiami - odbiorcy zostaną poinformowani kolejnym komunikatem.