Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z ujęcia w Krynkach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach w nawiązaniu do komunikatu z dnia 18.01.2019 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia  z ujęcia w Krynkach oraz wodociągu opartego na tym ujęciu zaopatrującym miejscowość Krynki oraz Brody ulice: Radomska do mostu na rzece Kamiennej, Starachowicka, Ostrowiecka, Jarzębinowa, Jaśminowa, Leszczynowa, Zielna, St. Staszica, Apteczna, Lipowa, Parkowa informuje, iż w kolejnych badanych próbkach pobranych w dniu 22.012019 r. z ujęcia wody w Krynkach oraz wodociągu - stwierdzono zawartość azotanów zgodną z obowiązującymi normami odpowiednio 46,8 mg/l oraz 40,6 mg/l przy dopuszczalnej wartości określonej na 50 mg/l. Pod względem mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom. 

Pojedyncza seria badań nie świadczy jednak o zakończeniu postępowania administracyjnego, w którym zobowiązano Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach do przedstawienia harmonogramu prac naprawczych. Ze względu na poziom azotanów zbliżony do normy, który może ulec zmianie nawet z powodu dobowego spadku zużycia wody - prewencyjnie nadal dostawca wody powinien zapewniać odbiorcom posiadającym dzieci w wieku niemowlęcym karmionym z butelki zastępcze źródło wody odpowiadającej warunkom Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Nadzór sanitarny nad jakością wody pozostaje wzmożony o cotygodniowy monitoring jakości wody w zakresie azotanów oraz mikroorganizmów. W przypadku pogorszenia lub poprawy jakości wody odbiorcy zostaną poinformowani kolejnym komunikatem.

Zalecana przez Światową Organizację Zdrowia maksymalna wartość azotanów  w wodzie do spożycia została ustalona na 50 mg/l w celu ochrony niemowląt karmionych z butelki przed methemoglobinemią. W razie przekroczenia tej wartości niemowlęta karmione z butelki do 3 miesiąca życia są w grupie zwiększonego ryzyka ze względu na wysokie spożywanie wody w stosunku do masy ciała, przy jednoczesnym wczesnym etapie rozwoju. W celu ograniczenia ryzyka odradza się przygotowywania posiłków dla niemowląt z użyciem wody z ponadnormatywną zawartością azotanów. W pozostałych przypadkach niewielkiego przekroczenia tego parametru - woda może być używana bez ograniczeń, nie jest to jednak wskazane w długich okresach czasu. Woda może być używana bez ograniczeń w celach spożywczych (z wyjątkiem noworodków), mycia zębów, mycia naczyń, mycia warzyw i owoców, kąpieli noworodków.