KOMUNIKAT z dnia 23.03.2020 r. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  

Osoba która przekracza granicę ma obowiązek odbycia obowiązkowej 14 dniowej kwarantanny.

Osoba odbywająca kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

W celu wypłaty wynagrodzenia osoba odbywająca kwarantannę w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie.

Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, 

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, jeżeli go posiada,

c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli;

2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny,  i dzień jej zakończenia;

3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę,

 

 

Podstawa prawna:  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  (Dz.U z 2020r poz.491)