Ogólnopolski Dzień Tornistra 1 października 2018 ogłoszony przez  Panią Minister Annę Zalewską

Ogłoszony Ogólnopolski Dzień Tornistra jest wynikiem podpisanej 17 stycznia bieżącego roku deklaracji współpracy pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej   i Głównym Inspektorem Sanitarnym na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej   w środowisku szkolnym.

 Kształtowanie prawidłowej  postawy ciała jest jednym z warunków właściwego  i normalnego rozwoju fizycznego dziecka. Złe nawyki związane z noszeniem zbyt dużego obciążenia na plecach oraz utrzymywanie nieprawidłowej postawy ciała , mogą się przyczynić do bólów kręgosłupa, zmniejszenia pojemności płuc, nieprawidłowej statyki ciała , a w efekcie doprowadzić do poważnych schorzeń ortopedycznych  i neurologicznych. 

Celem Ogólnopolskiego Dnia Tornistra jest  poinformowanie o działaniach Ministerstwa Edukacji we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną , na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy. Wydarzenie będzie miało zasięg ogólnopolski, w których przewiduje się udział wszystkich szkół podstawowych i będzie przedsięwzięciem długofalowym. Skierowane jest ono do rodziców, opiekunów dzieci i dyrektorów szkół, nauczycieli oraz pielęgniarek, higienistek w szkołach. 

Na terenie powiatu starachowickiego w roku bieżącym wyznaczone będą 2 szkoły podstawowe, które są objęte  profilaktyczną opieką zdrowotną nad uczniami, w tym jedną szkołę wiejską i jedną szkołę miejską, w których są co najmniej dwie klasy  w jednym roczniku. Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów odbywać się będzie w okresie od 1 października do 31 października bieżącego roku, termin badania zostanie uzgodniony z dyrekcją szkoły i pielęgniarką szkolną, która się zgodzi udostępnić swój gabinet na badanie, tak by możliwe było indywidualne, przeprowadzenie oceny ciężaru ciała ucznia i ciężaru jego tornistra.