KONTYNUACJA SPOTKAŃ W GMINIE PAWŁÓW WOLNI I ŚWIADOMI

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Urzędu Gminy w Pawłowie w szkołach na terenie gminy zakończono cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców i kadry pedagogicznej. Spotkania prowadzili  wspólnie: pracownik Inspekcji Sanitarnej w Starachowicach, przedstawiciele Komendy Powiatowej w Starachowicach oraz przedstawiciele Świętokrzyskiego Centrum Edukacji i Profilaktyki w Kielcach.

Tematyka spotkań dotyczyła profilaktyki uzależnień, duży nacisk kładziono  na uzależnienie od dopalaczy i narkotyków. Spotkania odbyły się w Szkole Podstawowej w Radkowicach, Zespole Szkół w Rzepinie, Zespole Szkół w Szerzawach, Zespole Szkół w Pawłowie, Szkole Podstawowej w Łomnie, Zespole Szkół w Chybicach. Realizowane spotkania miały  na celu przybliżenie zagadnień dotyczących rozpoznawania narkotyków, dopalaczy i  ich działania na ludzki organizm. Rodzice  i nauczyciele mogli też zapoznać się z akcesoriami używanymi do zażywania środków odurzających. Uczestnikom  spotkań przekazano również wiedzę o konsekwencjach prawnych związanych z posiadaniem, produkcją czy też handlem narkotykami.  Wiedza o podstawowych narkotykach jest jednym z warunków, by nauczyciele i rodzice mogli reagować na przejawy narkomanii i w porę przeciwdziałać zgubnym skutkom zażywania środków odurzających.