Choroby zawodowe

Choroba zawodowa jest to określenie medyczno-prawne. Jest to jednostka chorobowa uznana prawnie za chorobę zawodową, zgodnie z Wykazem Chorób Zawodowych stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. (tekst jednolity  Dz.U. z 2013 r. poz. 1367). Do rozpoznania choroby zawodowej konieczne jest spełnienie następujących warunków: 

 

1. choroba musi być wymieniona w wykazie chorób zawodowych.

 

2. ocena narażenia zawodowego musi wykazać obecność w miejscu pracy czynników szkodliwych dla zdrowia - ich rodzaj i stężenie lub natężenie, czas działania czynnika szkodliwego, sposób wykonywania pracy, kontakt z czynnikami zakaźnymi, inwazyjnymi, uczulającymi i rakotwórczymi ( w zależności od rodzaju choroby).

 

3. zespół objawów choroby zawodowej powinien odpowiadać skutkom biologicznym działania czynnika szkodliwego.

 

4. musi istnieć związek przyczynowy między chorobą, a warunkami pracy.

 

5. należy wykluczyć pozazawodowe czynniki etiologiczne choroby.

 

 

Aktualne podstawy prawne dot. chorób zawodowych: 

 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1367).

 

tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1367

 

 

 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1379).

 

tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1379

 

 

Uwagi:

 

1. Należy zwrócić uwagę na załącznik do pierwszego Rozporządzenia, tj. Wykaz Chorób Zawodowych, a w nim na kolumnę nr 2. Podano w niej okresy w których wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego. Lekarz zgłaszający podejrzenie choroby zawodowej musi ten fakt przeanalizować. Zdarzało się bowiem, że ten okres przy zgłoszeniu nie był brany pod uwagę i np. zamiast w 1 rok po zakończeniu zatrudnienia - zgłaszano chorobę po 15 latach od zakończenia zatrudnienia.

 

2. Lekarz kierujący do jednostki orzeczniczej na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej na druku zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1379), powinien wskazać jaka to jest choroba - pozycja według Wykazu Chorób Zawodowych. Skierowania bez wstępnego rozpoznania muszš być uzupełniane.

 

3. Jednostką orzeczniczą I stopnia właściwą do orzekania o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej rozpoznania jest, na terenie woj. Świętokrzyskiego Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Dział Konsultacyjno- Diagnostyczny 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 2, tel. 0-41- 34-528-36 do 39, fax 0-41-34-52-267. 

 

4. Jednostką orzeczniczą I stopnia w przypadku chorób zakaźnych na terenie woj. Świętokrzyskiego jest Wojewódzki Szpital Zespolony Oddział Obserwacyjno- Zakaźny Poradnia Chorób Zakaźnych 25-317 Kielce, ul. Radiowa 7.

 

 

Czynniki rakotwórcze 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach przypomina przedsiębiorstwom, firmom i zakładom pracy, że 15 stycznia mija termin przesyłania na druku corocznych "Informacji o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym", według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy ( Dz.U. z 2012r. Nr 147, poz. 890). Informacje powyższe z zakładów terenu Powiatu Starachowickiego należy przesyłać do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach, 27-200 Starachowice, ul. Złota 6

 

Dz.U. z 2012r. Nr 147, poz. 890

 

Czynniki biologiczne 

 

Tematem priorytetowym na rok 2006 z zakresu działalności kontrolnej sekcji nadzoru środowiska pracy będzie m. inn. nadzór nad realizacją zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki ( Dz.U. z 2005r. Nr 81,poz. 716; z późniejszymi zmianami). 

 

W związku z powyższym zwracamy się do pracodawców zakładów: 

 

- produkujących żywność,

- zakładów związanych z rolnictwem,

- zakładów, gdzie podczas pracy dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego,

- jednostek ochrony zdrowia,

- laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych,

- zakładów gospodarki odpadami,

- zakładów pracujących przy oczyszczaniu ścieków, - innych zakładów, gdzie wykonuje się prace w innych okolicznościach niż wymienione powyżej, podczas których jest potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych. 

 

aby zapoznały się z w/w rozporządzeniem i zastosowały do jego treści.