Obowiązki i wytyczne postępowania dla przedsiębiorców branży żywnościowej w zakresie ochrony żywności przed skażeniem wirusami

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach związku ze wzrostem ilości zakażeń owoców pochodzących z Polski, patogennymi wirusami przenoszonymi przez żywność informuje o obowiązkach i wytycznych w odniesieniu do zapewniania bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności na wszystkich etapach produkcji:  tj. zbioru, skupu, transportu, przetwórstwa i przechowalnictwa. 

 Etap zbioru:

Główne źródła wirusów w żywności, mogące pojawić się podczas pierwotnej produkcji, obejmują wodę, glebę, nawozy, ścieki. Owoce mogą być zanieczyszczone fekaliami pochodzącymi od ludzi lub zwierząt podczas np. powodzi, wylewów.

Nadzór nad wdrożeniem odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych przez wzmożenie kontroli wewnętrznych na plantacjach powinien polegać na:

•kontroli jakości wody stosowanej do podlewania (nie może być zanieczyszczona fekaliami lub wymiotami ludzkimi). Należy zwrócić uwagę na źródło pochodzenia wody oraz sposoby i warunki jej dostarczania. Woda do upraw powinna spełniać następujące kryteria mikrobiologiczne: grupa coli poniżej 50 000 w 100 ml, gr. coli termotolerancyjne poniżej 20 000 w 100 ml, paciorkowce kałowe poniżej 10 000 w 100 ml, Salmonella nieobecne.

•kontroli nawożenia płodów rolnych (nie wolno stosować odchodów ludzkich, które mogą być zanieczyszczone chorobotwórczymi wirusami mogącymi utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy),

•kontroli czy zabiegi akwakultury nie są stosowane na powierzchniach podejrzanych  o zanieczyszczenia osadami dennymi,

•sprawdzaniu czy jest zapewniony dostęp wszystkich pracowników do toalet w pobliżu plantacji oraz dostęp do czystej, bieżącej wody do mycia i suszenia rąk. W tym celu należy sprawdzać czy toalety (stałe lub przenośne) są:

oumieszczone blisko powierzchni plantacji, w zamkniętym obszarze pola, gdzie pracuje personel,

oulokowane w miejscach w pobliżu powierzchni produkcyjnej, ale bez bezpośredniego dostępu do nich,

ow wystarczającej ilości dla zatrudnionego personelu,

otak zaprojektowane, że zapewniają higieniczne usuwanie odpadów i zanieczyszczeń,

otak zaprojektowane, że gwarantują brak możliwości przeciekań do wód gruntowych,

osą utrzymywane w odpowiednich warunkach sanitarnych i dobrym stanie (zapewnione mydło oraz instrukcje),

omyte i dezynfekowane zgodnie z przyjętymi procedurami,

ooddzielne dla gości i personelu (o ile to możliwe).

Ponadto należy:

•egzekwować mycie rąk przed każdorazowym wejściem na pole (instrukcja). Zalecane jest stosowanie rękawiczek jednorazowych,

•przestrzegać zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub ostra żółtaczka,

•sprawdzać posiadanie czystej odzieży przy wykonywaniu pracy,

•przeprowadzać kontrolę szkoleń pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym,

•egzekwować zakaz palenia i plucia podczas wykonywania zajęć,

•sprawdzać posiadanie procedur dotyczących mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni,

•przeprowadzać kontrolę czystości i jakości stosowanych pojemników, naczyń do zbioru,

•przestrzegać stosowania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej oraz Standardowych Procedur Operacyjnych Sanitacji przez pracowników,

•sprawdzać zakaz wejścia osób nieupoważnionych w tym dzieci, które nie powinny znajdować się w obszarze zbioru,

•przestrzegać obowiązku identyfikalności/śledzenia surowców i produktów według zasady: „krok w tył, krok w przód” (np. lista dostawców i odbiorców) oraz stosowanie przez nich odpowiednich procedur w tym zakresie.

Etap skupu:

Należy sprawdzać czy jest:

•zapewniony dostęp wszystkim pracownikom do toalet (stałych lub przenośnych) i urządzeń do mycia rąk pod bieżącą wodą,

•zapewniona czysta odzież przy wykonywaniu pracy,

•przeprowadzana kontrola czystości i jakości stosowanego sprzętu, opakowań, oraz warunków transportu,

•respektowany zakaz pracy dla osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, lub ostrej żółtaczki,

•sprawdzany zakaz wejścia osób nieupoważnionych w tym dzieci,

•przestrzegane stosowania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej przez pracowników,

•przestrzegane przez przedsiębiorców obowiązku identyfikalności/śledzenia surowców i produktów według zasady: „krok w tył, krok w przód” (np. lista dostawców i odbiorców) oraz stosowane przez nich odpowiednich procedur w tym zakresie

 

Etap produkcji żywności:

Należy zwracać szczególną uwagę na:

•jakość wody stosowanej podczas produkcji,

•zapewnienie dostępu wszystkim pracownikom do toalet i urządzeń do mycia rąk w bieżącej wodzie,

•higienę zatrudnionego personelu (np. czysta odzież robocza),

•czystość i jakość stosowanego sprzętu i stanowisk pracy,

•kontrolę czystości opakowań,

•krzyżowanie się „dróg brudnych i czystych”,

•przestrzeganie zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty temperatura lub ostrej żółtaczki,

•mycie i dezynfekcję, które powinny odbywać się zgodnie z ustalonymi, zatwierdzonymi procedurami,

•sprawdzanie prawidłowego zakupu i stosowania środków dezynfekcyjnych,                                    z uwzględnieniem działania przeciwirusowego,

•kontrolę odbycia odpowiednich szkoleń przez personel w zakresie higieny personelu i produkcji oraz kontrolę ich realizacji,

•przestrzeganie przez przedsiębiorców obowiązku identyfikalności/śledzenia surowców i produktów według zasady: „krok w przód” (np. lista dostawców i odbiorców) oraz stosowanie przez nich odpowiednich procedur w tym zakresie,

•przestrzeganie stosowania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej przez pracowników.

Etap transportu i przechowywania:

Należy:

•przeprowadzać dokładną kontrolę czystości i jakości stosowanego sprzętu i urządzeń,

•sprawdzać warunki i sposoby przechowywania produktów,

•sprawdzać  posiadanie czystej odzieży przez personel przy wykonywaniu pracy,

•przestrzegać zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura lub ostrej żółtaczki,

•przestrzegać stosowania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej przez pracowników,

•sprawdzać zakaz wejścia osób nieupoważnionych, w tym dzieci.