Komunikat PPIS w Starachowicach w sprawie zmian nadzoru nad zakładami

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o planowanych zmianach organów nadzorujących zakłady produkujące lub przechowujące produkty pochodzenia zwierzęcego.

 

Na podstawie „Porozumienia  ramowego z dnia 16 października 2018 r. zawartego pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej” oraz „Wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 listopada 2018r. dla organów Inspekcji weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie przekazania nadzoru nad zakładami”, oraz na podstawie  przepisów prawa żywnościowego, w szczególności:    

- ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;

- ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

- ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego;

- ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

- rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;

- rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, 

- rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego;

- rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi;

- rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt;

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego); 

- oraz przepisów wydanych na podstawie ww. ustaw lub rozporządzeń wspólnotowych.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach informuje:

 

1. W zakładach, w których prowadzi się rozbiór mięsa, produkcję mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych lub dokonuje się innych czynności, którym mogą być poddawane nieprzetworzone surowce pochodzenia zwierzęcego wprowadzane na rynek oraz jednocześnie produkuje się i wprowadza na rynek inne środki spożywcze, nadzór nad tą częścią zakładu, w której odbywa się rozbiór mięsa, produkcja mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych lub inne czynności, którym mogą być poddawane nieprzetworzone surowce pochodzenia zwierzęcego – nadzór sprawują organy Inspekcji Weterynaryjnej. 

2. W zakładach, w których prowadzi się przechowywanie produktów pochodzenia zwierzęcego wymagających zastosowania szczególnych wymogów dotyczących temperatury oraz jednocześnie przechowuje się i wprowadza na rynek inne środki spożywcze, nadzór nad tą częścią zakładu, w której odbywa się składowanie produktów pochodzenia zwierzęcego sprawują organy Inspekcji Weterynaryjnej.

3. Nadzór nad zakładami produkującymi żywność zawierającą jednocześnie produkty pochodzenia roślinnego i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, w przypadku gdy właściwe władze państwa przeznaczenia wywożonej żywności wymagają świadectwa zdrowia wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii, sprawują wspólnie organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej.

4. Nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem sprzedaży dla konsumenta ostatecznego, sprawuje Inspekcja Weterynaryjna.

5. Nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego, produkującymi produkty pochodzenia zwierzęcego lub żywność złożoną sprawuje Inspekcja Weterynaryjna.

6. Na targowiskach:

a) nadzór nad obiektami, urządzeniami ruchomymi lub tymczasowymi, wykorzystywanymi w ramach sprzedaży bezpośredniej, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej lub rolniczego handlu detalicznego, o którym mowa w ust. 5, sprawują organy Inspekcji Weterynaryjnej;

b) nadzór nad obiektami, urządzeniami ruchomymi lub tymczasowymi, wykorzystywanymi w ramach innych działalności niż wymienione w pkt a, sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

7. Państwowa Inspekcja Sanitarna pełni nadzór nad zakładami handlu detalicznego, w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002, w tym nad zakładami, w których dokonuje się produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym rozbioru tusz, podziału mięsa na elementy, mielenia mięsa, produkcji surowych wyrobów mięsnych, czy też przetwarzania mięsa, w celu sprzedaży konsumentom ostatecznym oraz jednocześnie nie prowadzi się dostaw wyprodukowanych produktów do innych zakładów. 

 

W związku z tym, podmioty: prowadzące zakłady, które do tej pory znajdowały się pod nadzorem jedynie organów  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w których prowadzona jest produkcja  z udziałem nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego, oraz wyprodukowane wyroby dostarczane są do innych zakładów (nie tylko do konsumenta ostatecznego), która to działalność podlega przepisom rozporządzenia nr 853/2004, których wdrożenie jest nadzorowane wyłącznie przez Inspekcję Weterynaryjną (na podstawie  art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego),  powinny niezwłocznie: 

- złożyć wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach, w celu objęcia nadzorem zakładu lub części zakładu, w której prowadzona jest taka produkcja – w przypadku zamiaru prowadzenia działalności , co do której istnieje obowiązek sporządzenia projektu technologicznego zakładu, podmiot zobowiązany będzie najpierw do sporządzenia takiego projektu oraz uzyskania jego zatwierdzenia przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii, a następnie dopiero złożenia wniosku o rejestrację/zatwierdzenie zakładu, 

- uzyskać decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach dotyczącą rejestracji/zatwierdzenia; 

- złożyć wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach  o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji dotyczącej rejestracji/zatwierdzenia zakładu/części zakładu na postawie art. 162 Kpa; 

- uzyskać decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji dotyczącej rejestracji/zatwierdzenia zakładu/części zakładu.