Komunikat dotyczący rejestracji zakładów

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach w  związku z wejściem w życie ustawy  z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

 (Dz. U. Nr 21, poz. 105).

W dniu 09.03.2010r. weszła w życie ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 105). 

Ustawa ta nowelizuje m.in. zapis artykułu 63 ust 2. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.) rozszerzając listę podmiotów, dla których wystarczająca jest rejestracja działalności przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, bez konieczności dodatkowego zatwierdzania zakładu. Obecnie zatwierdzenie działalności nie jest wymagane w stosunku do następujących podmiotów:

1) działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;

2) urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności;

3) obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

4) gospodarstw agroturystycznych; 

5) podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż   1 000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina; 

6) aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego; 

7) sklepów zielarskich;

8) przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;

9) producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym; 

10)  zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności "na odległość" (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży

    przez Internet; 

11)  zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem;

12)  podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną.

 

Wszystkie powyżej wymienione podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, których zakłady nie są wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, są obowiązane, w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, złożyć wnioski o wpis do rejestru zakładów do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  Wniosek wg określonego wzoru można pobrać ze strony PSSE w Starachowicach: WPIS DO REJESTRU

Wniosek zawiera imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę  i adres wnioskodawcy, numer REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot takie numery posiada, do  wniosku należy załączyć kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej   lub w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej lub dostaw bezpośrednich - zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zawierające numer identyfikacyjny. 

Wnioski nie są wymagane, jeżeli zakłady produkujące lub wprowadzające żywność do obrotu są objęte rejestrami prowadzonymi na podstawie art. 27a ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia  lub na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących i spełniają wymagania określone w obowiązującej ustawie. 

W przypadku nowopowstałych obiektów, w tym wymagających także zatwierdzenia  - podmioty działające na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składają wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, w formie pisemnej, według określonych wzorów WNIOSEK O ZATWIERDZENIE.

W przypadku zmiany danych podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składa wniosek   o dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w formie pisemnej, według określonego wzoru WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN , w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.