Formularze dotyczące zatwierdzeń zakładów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 09-03-2010 r. ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 105), znowelizowany został  artykuł 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.).  Na podstawie art. 64 podmioty działające na rynku spożywczym i na rynku materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością składają pisemny wniosek o wpis do rejestru zakładów, o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów. Wyżej wymienione wnioski składa się w terminie, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności. 

 W przypadku zmiany danych podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składa wniosek   o dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w formie pisemnej, według określonego wzoru w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany. 

Formalne wzory ww wniosków określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r Nr 106, poz. 730). 

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W REJESTRZE

WNIOSEK O WYKREŚLENIE ZAKŁADU Z REJESTRU