Pracownik na kwarantannie – prawa, obowiązki, oświadczenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach informuje iż przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dziennik Ustaw 2020 poz. 1758) wskazują dodatkowe kategorie osób, które są obejmowane kwarantanną z mocy samych przepisów – bez wystawienia decyzji przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego:

1) Osoby, które wjechały do Polski przekraczając granicę Polski stanowiącą zewnętrzną granicę UE (§ 2 ust. 2 pkt. 2)

2) Osoby wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi z osobami objętymi kwarantanną ze względu na wjazd do Polski (§ 2 ust. 2 pkt. 2)

3) Osoby wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi z osobami objętymi kwarantanną ze względu na styczność ze źródłem zakażenia np. osobą zarażoną lub chorą (§ 5 ust. 1)

Jak wskazano wyżej przepisy stanowią, że w takich sytuacjach decyzji nie wydaje się (§ 4 ust. 1). Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Zgodnie z § 4. ust. 6 pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

W celu wypłaty osobie odbywającej obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, za okres jej trwania, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL, jeżeli go posiada, 

c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli; 

2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, i dzień jej zakończenia; 

3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.

 

Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

 

Obywatelskie „kwarantanny” zarządzone samorzutnie przez dyrektorów szkół czy pracodawców, bez uzgodnienia z właściwym inspektorem sanitarnym, nie mają żadnej mocy prawnej.

kwarantanna-COVID.pdf

Oświadczenie-COVID.doc