Badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody

BADANIA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, WODY NA PŁYWALNIACH ORAZ WODY PRZEZNACZONEJ DO KĄPIELI 

Badania fizykochemiczne:

Badany parametr

Metodyka

Odczyn (pH) 

PN-EN ISO 10523:2012 (A)

Przewodność elektryczna właściwa 

PN-EN 27888 : 1999 (A)

Barwa 

PN-EN ISO 7887 : 2012 + Ap1:2015-06 (A)

Mętność 

PN-EN ISO 7027-1 : 2016 - 09 (A)

Zapach / Smak

PN-EN 1622 : 2006

Żelazo ogólne 

PN-ISO 6332 : 2001 + Ap1:2016-06 (A)

Jon amonowy 

PN-C-04576-4 : 1994 (A)

Azotyny 

PN-EN 26777 : 1999 (A)

Azotany 

PN-82/C 04576.08 (A)

Mangan 

PN-92/C-04590/03 (A)

Twardość ogólna  

PN-ISO 6059 : 1999 (A)

Chlorki  

PN-ISO 9297 : 1994 (A)

Tlen rozpuszczony 

PN-EN 25813, PN-ISO 5813 : 1997 (A)

BZT                

PN-EN 1899-2 : 2002 (A)

Indeks nadmanganianowy

PN - EN ISO 8467 : 2001 (A)

Stężenie chloru ogólnego 

PB/SBHŚ/03 wyd. 2 z dnia 21-05-2018 r. (A)

Stężenie chloru wolnego

PB/SBHŚ/03 wyd. 2 z dnia 21-05-2018 r. (A)

Potencjał utleniająco - redukujący (redoks) 

PB/SBHŚ/04 wyd. 2 z dnia 21-05-2018 r. (A)

Badania mikrobiologiczne:

Badany parametr

Metodyka

Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym 

PN-EN ISO 6222 : 2004 (A)

Obecność i liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli  

PB/SBHŚ/01 wyd. 3 z dnia 16.06.2009 (metoda filtracji membranowej) (A)

PN-EN ISO 9308-1:2014 - 12 (A)

PN-EN ISO 9308-1:2014 - 12 /A1:2017-04 (A)

Obecność i liczba gronkowców koagulazo-dodatnich 

PB/SBHŚ/02 wyd. 3 z dnia 16.06.2009 (A)

Obecność i liczba enterokoków 

PN-EN ISO 7899-2 : 2004 (A)

Obecność i liczba  Pseudomonas aeruginosa  

PN-EN 16266:2009 (A)

Obecność i liczba Legionella sp.

PN-EN ISO 11731-2:2008 (A)


Parametry oznaczone „A” sa akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisane w zakres akredytacji Nr AB 634 .

Badania wody są przeprowadzane w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) oraz w ramach działalności usługowej Oddziału Laboratoryjnego dla klientów zewnętrznych.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z możliwości wykonywania badań w naszym Oddziale Laboratoryjnym.

Gwarantujemy szybkie wykonanie badań , przy użyciu wysokiej jakości aparatury, przez wykwalifikowany personel naszego Oddziału Laboratoryjnego.

W celu ułatwienia współpracy zamieszczamy:

- ankieta (plik w formacie doc)

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

Oddział Laboratoryjny – Sekcja Badan Higieny Środowiska

ul. Złota 6, 27 – 200 Starachowice

Tel. (0-41) 274 55 93 wew. 30 lub 31