Pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy

OFERTA CENOWA

Opłat za pomiary wykonywane przez 

Sekcję Badań i Pomiarów Środowiska Pracy

PSSE STARACHOWICE 

 

Sekcja Badań i Pomiarów Środowiska Pracy wykonuje badania na stanowiskach pracy:

Wielkość mierzona Metodyka  
Hałas PN-N-01307:1994
PN-EN ISO 9612:2011
 
Poziom ciśnienia akustycznego w pasmach 
oktawowych oraz oszacowanie efektywnych 
poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu
PN-EN 458:2006 r.  
Pył - frakcja wdychalna PN - 91/Z-04030/05; 
oraz pobór próbek wg 
PN - Z - 04008 - 7:2002r.
 
Pył frakcja respirabilna PN - 91/Z-04030/06;
oraz pobór próbek wg 
PN - Z - 04008 - 7:2002r.
 
Oświetlenie PN-EN 12464-1:2004r. 
PB/SBiPSP/01 wyd. z dn. 26.10.2007 r.
 

Drgania mechaniczne:

- oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne;

-o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka

 

  PN-EN ISO 5349-1:2004; PN-EN ISO 5349-2:2004; PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11

 PN-EN 14253+A1:2011

 

Tlenek węgla w powietrzu

PB/SBiPŚP/02 wyd. z dn. 02.12.2016 r.

 

Badania czynników szkodliwych w środowisku pracy wykonywane są: 

- w ramach sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad zakładami pracy dla powiatu starachowickiego zgodzie z Ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59);

- w ramach działalności usługowej Oddziału Laboratoryjnego dla klientów zewnętrznych.

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z możliwości wykonywania badań w naszym Oddziale Laboratoryjnym.

 

Gwarantujemy szybkie wykonanie badań zgodnie z obowiązującym systemem zarządzania w Oddziale Laboratoryjnym oraz ocenę higieniczną wyniku w oparciu o aktualne akty prawne.

 

Aby ułatwić Państwu współpracę z naszym Oddziałem Laboratoryjnym zamieszczamy:

- wzór zlecenia plik w formacie .doc

- ankieta plik w formacie .doc 

 

 

Kontakt:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 

ODDZIAŁ LABORATORYJNY - Sekcja Badań i Pomiarów Środowiska Pracy

ul. Złota 6

27 - 200 Starachowice

Tel. 274 55 93 wew. 31

Fax. 274 62 67 wew. 23